Separation og skilsmisse 2018-06-11T15:02:54+02:00

Separation og skilsmisse

Ønsker du og din ægtefælle ikke længere at forblive gift, kan I vælge at blive separeret eller skilt. Skilsmissen er den endelige juridiske opløsning af ægteskabet, og separationen er en slags skilsmisse på prøve, hvor I flytter fra hinanden, men ægteskabet formelt består.

Hvis I er enige

Ansøgning om separation eller skilsmisse sendes til Statsforvaltningen. Hvis I er enige om at blive separeret eller skilt, samt enige om vilkårene, er sagsbehandlingen i Statsforvaltningen skriftlig. I underskriver ansøgningsblanketten med jeres respektive Nem-id, og vil typisk inden for et par uger modtage en bevilling om det ansøgte (separation eller skilsmisse). Der skal betales et gebyr for at indgive en separations- eller skilsmisseansøgning,

Ansøgning om både separation og skilsmisse kan laves og indsendes på Statsforvaltningens hjemmeside. Det koster et gebyr at ansøge om henholdsvis separation eller skilsmisse. Statsforvaltningen påbegynder først sagsbehandlingen, når de har modtaget både ansøgning og gebyret.

Her kan man søge om separation http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=5069 og her kan man søge om skilsmisse http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=5061

Hvis I ikke er enige

Hvis I ikke er enige om separation eller skilsmisse, vil I blive indkaldt til et møde i Statsforvaltningen (kaldet vilkårsforhandling). Der skal betales et særskilt gebyr for mødet. Under mødet vil I få vejledning om separationens eller skilsmissens retsvirkninger, samt om de såkaldte vilkår:

–       Spørgsmålet om ægtefællebidrag

–       Spørgsmålet om hvem af jer, der skal have retten til at fortsætte lejemål, såfremt I har haft fælles bopæl i en lejebolig.

Ofte ender mødet med, at der opnås enighed, og I kan gå derfra med jeres bevilling i hånden.

Inden mødet i Statsforvaltningen kan vi, hjælpe dig med en vurdering af bidragsspørgsmålet eller spørgsmålet om retten til lejeboligen. Det kan desuden være en fordel at have en advokat med til mødet i Statsforvaltningen hvis du ved eller regner med, at I er uenige om et eller flere vilkår.

Såfremt I efter mødet fortsat ikke er enige om separation eller skilsmisse og/eller om lejeboligen og/eller ægtefællebidrag, vil sagen blive sendt til retten.

Du kan have ret til fri proces i retssagen, afhængig af dine indkomstforhold. Hvis du får fri proces, betaler staten udgiften til advokaten. Du kan selv vælge advokat.

Har du brug for en skilsmisseadvokat i din sag, så kontakt os i dag for en samtale om, hvad vi kan gøre for at hjælpe dig bedst muligt.

Ægtefællebidrag

I forbindelse med en ansøgning om separation eller direkte skilsmisse skal I tage stilling til, om den ene ægtefælle fremover i en periode skal betale ægtefællebidrag til den anden. Hvis begge parter er i arbejde og kan forsørge sig selv, vil det som hovedregel næppe være aktuelt med en ægtefællebidragspligt.

I kan frit aftale, om der skal betales bidrag eller ej, samt bidragspligtens længde og bidragets størrelse. Såfremt I ikke er enige om bidragspligten, vil spørgsmålet blive afgjort af retten. Hvis retten har besluttet, at der i en periode – eller undtagelsesvist uden tidsbegrænsning – skal være pligt til at betale ægtefællebidrag, er det Statsforvaltningen, der fastsætter bidragets størrelse.

Retten til lejeboligen

Hvis I har fælles bolig i en lejebolig, skal I endvidere i forbindelse med en ansøgning om separation eller direkte skilsmisse tage stilling til, hvem af jer, der skal fortsætte lejemålet. Hvis I ikke kan blive enige om dette, vil spørgsmålet blive afgjort af retten. Overordnet vil retten lægge vægt på, hvem af jer, der har det største behov for at kunne fortsætte lejemålet. Det har også betydning, om denne ægtefælle har økonomisk mulighed for at kunne fortsætte lejemålet.

Særlige skilsmissegrunde samt skilsmisse efter separation

Hvis det kun er den ene ægtefælle, der ønsker skilsmisse, kan skilsmisse bevilliges efter 6 måneders separation. Skilsmisse efter separation sker ikke automatisk, så du skal indgive ny anmodning til Statsforvaltningen og betale nyt gebyr for behandlingen af skilsmissesagen. Hvis I ikke er enige om skilsmissen, skal sagen afgøres af retten. Processen vil derfor tage længere tid, men sagen er en ren formalitet i retten. Der skal dog afholdes et retsmøde. Såfremt du opfylder betingelserne for fri proces, vil staten betale din advokat.

Skilsmisse uden forudgående separation kan også besluttes af retten (efter forudgående behandling i Statsforvaltningen) hvis der foreligger en såkaldt skilsmissegrund. De vigtigste direkte skilsmissegrunde er

–       Utroskab (kun forurettede ægtefælle kan kræve direkte skilsmisse)

–       Hvis I har levet adskilt i to år på grund af uoverensstemmelser

–       Vold eller seksuelt overgreb mod ægtefællen, børn, pårørende m.v.

Retsvirkningerne af en separation eller skilsmisse:

En separation ophæver næsten alt det, der gælder, når man er gift:

–       I arver ikke længere hinanden, hvis en af jer dør

–       Jeres formuefællesskab ophører. Det betyder, at de ting I ejer sammen, på det tidspunkt hvor I sender ansøgningen om separation til Statsforvaltningen, udgør det, der skal deles imellem jer

–       Den gensidige troskabspligt forsvinder

–       Selvom I er separeret, er selve ægteskabet ikke ophævet. Derfor kan I først gifte jer med en anden, når I er skilt.

–       Efter 6 måneders separation har I hver især ret til at blive skilt. Hvis I undervejs bliver enige om, at I vil skilles, behøver I ikke at vente 6 måneder.

Bortfald af separation

Separationen forudsætter, at I rent faktisk flytter fra hinanden. Hvis to ægtefæller bliver separeret, men ikke flytter fra hinanden, vil separationen blive ophævet. Det samme gælder, hvis I flytter fra hinanden, men så efterfølgende i separationsperioden flytter sammen igen. I disse tilfælde vil separationen altså blive ophævet sammen med de retsvirkninger, som separationen medfører.