Samvær

Der kan være flere grunde til at ændre på en samværsordning for jeres barn. Måske er I lige gået fra hinanden og skal lave en ny ordning. Måske ønsker I en ændring af ordningen. Måske bliver den nuværende ordning ikke overholdt.

Jeres barn har ret til begge sine forældre, og I har derfor som forældre et fælles ansvar for, at jeres barn har god kontakt til begge forældre. Barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke bor hos.

Vi har stor ekspertise i samværssager, og vi kan hjælpe dig med din samværssag, uanset hvor i landet du befinder dig.

Hvis I er enige om samværet

Hvis I er enige om samværet, kan I selv lave en skriftlig aftale om samvær, og den er lige så bindende som en aftale eller afgørelse, der er lavet i Familieretshuset. I kan altså gennemtvinge jeres aftale om samvær ved fogedrettens hjælp, hvis en af jer som forældre ikke overholder aftalen. Det er dog en betingelse, at det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at den kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse. I behøver derfor ikke kontakte Familieretshuset, hvis I er enige om en samværsaftale.

I skal være opmærksomme på, at en aftale om samvær, som udgangspunkt kun kan ændres af Familieretshuset eller Familieretten, hvis der er væsentlig forandrede forhold, siden I indgik aftalen.

Hvis I ikke er enige om samværet

Som forældre kan I begge henvende jer til Familieretshuset, hvis I har brug for at lave en ordning om, hvordan samværet skal være. Barnets nærmeste pårørende kan i visse tilfælde også søge om samvær med barnet.

Hvis det ikke ved fælles hjælp lykkes at blive enige om en samværsordning ved et møde i Familieretshuset, vil Familieretshuset enten træffe en afgørelse eller bringe jeres sag videre til familieretten.

Vær opmærksom på, at Familieretshuset ikke i alle tilfælde kan behandle jeres henvendelse. Familieretshuset kan afvise at behandle jeres sag, hvis der ikke er nogle væsentlige ting omkring barnet eller jeres forhold, der har ændret sig – eller hvis Familieretshuset vurderer, at det ikke er til barnets bedste.

Ofte kan det være en god ide at kontakte en advokat så tidligt som muligt i processen, således at du kan få den bedst mulige rådgivning fra starten af. Vi tager gerne med dig til mødet i Familieretshuset, og vi har stor erfaring med at hjælpe forældre med at indgå aftaler om samvær. Vi kan også hjælpe dig før mødet i forhold til at tale sagen igennem og forberede dig bedst muligt, så du kan indgå den samværsaftale, der er bedst for jeres barn.

Afgørelse om samvær

Når Familieretshuset eller Familieretten skal træffe en afgørelse om samvær, træffer de den ud fra, hvad der er bedst for barnet, hvilket også gælder samvær i ferier. Loven fastsætter altså ikke faste regler for, hvor meget samvær der skal fastsættes. Barnets perspektiv skal dog altid belyses for at kunne finde ud af, hvad der er bedst for barnet.

Når der skal træffes en afgørelse om samvær, er der en række forhold, som der lægges vægt på. Det kan være følgende forhold:

–          Barnets alder og modenhed

–          Barnets holdning til samværet

–          Barnets hidtidige kontakt til samværsforælderen

–          Barnets dagligdag, omgangskreds og fritidsaktiviteter

–          Afstanden mellem forældrenes bopæle

–          Samarbejdet mellem forældrene

–          Begge forældres forhold, herunder arbejdsmæssige og personlige forhold

Automatisk erstatningssamvær

Samværsforælderen har helt automatisk ret til erstatningssamvær i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og på de samme vilkår, som er aftalt eller fastsat, hvis bopælsforælderen aflyser samværet. Dette gælder dog ikke overvåget samvær.

Erstatningssamvær udløses automatisk uanset aflysningsgrunden, også i tilfælde af barnets sygdom. Reglen om automatisk erstatningssamvær gælder kun det løbende samvær og ikke enkeltstående samværsaftaler, eksempelvis ferie- eller helligdagssamvær.

Hvis man ønsker at gøre brug af automatisk erstatningssamvær, skal man som samværsforælder fortælle bopælsforælderen, at man ønsker erstatningssamværet, når man får besked om aflysningen. Man skal ikke søge om erstatningssamvær hos Familieretshuset eller andre myndigheder, men altså selv sikre, at beskeden om, at man vil have erstatningssamvær, kommer frem til bopælsforælderen.

Familieretshuset har ikke mulighed for at hjælpe med at få gennemført erstatningssamværet. Hvis erstatningssamværet ikke bliver overholdt, og hvis du ønsker hjælp til at gennemtvinge samværet, skal du kontakte familieretten.

Hvis dit barn ikke bliver udleveret til samvær

Hvis dit barn ikke bliver afleveret tilbage efter samvær, kan du få hjælp hos familieretten. Det gælder uanset om der foreligger en afgørelse, eller om I selv har lavet en aftale om samvær.

Hvis dit barn ikke bliver afleveret tilbage, skal du anlægge en sag på minretssag.dk.

Vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for bistand i Familieretten. Det gælder både, hvis du er samværsforælder, og bopælsforælderen ikke udleverer til samvær uden saglig grund. Men også hvis du er bopælsforælder, hvor du ikke kan udlevere barnet på grund af frygt for, at jeres barn vil lide overlast under samværet.

Hvis der er sket noget, der kræver handling her og nu

Hvis der er særlige forhold for barnet som gør, at det haster med at ændre samværet, kan Familieretshuset træffe en midlertidig afgørelse indtil retten har behandlet sagen. Det vil typisk ske i alvorlige situationer, hvor der er risiko for, at barnet lider overlast eller ikke trives eller beskyttes.

Vær opmærksom på, at det er Familieretshuset, der tager stilling til, om sagen haster.

Midlertidigt kontaktbevarende samvær

Hvis jeres barn slet ikke ser den af jer, som søger om samvær, skal statsforvaltningen, inden 3 uger efter at samværsansøgningen er modtaget, vurdere, om der kan fastsættes et midlertidigt kontaktbevarende samvær.

Der er to betingelser for at fastsætte et midlertidigt kontaktbevarende samvær:

–          Jeres samliv er enten lige ophævet, eller der har indtil for nylig været samvær efter en samværsaftale, der ikke kan tvangsfuldbyrdes, og

–          Der er ikke begrundet tvivl om, at det er bedst for jeres barn, at der er en løbende kontakt med den samværsforælder, som barnet hidtil har haft en jævnlig kontakt til

Hvis Familieretshuset beslutter, at der skal fastsættes et midlertidigt kontaktbevarende samvær, bliver samværet fastsat i forhold til barnets alder som et standardiseret minimumssamvær. Det midlertidige kontaktbevarende samvær gælder, indtil Familieretshuset eller Familieretten fastsætter et andet samvær, eller indtil I selv bliver enige om samværet.

Vi har speciale i samværssager, og vi kan hjælpe dig med at ansøge om midlertidigt kontaktbevarende samvær. Det skal ofte gå hurtigt, da du ikke ser dit barn, og vi hjælper dig med en ansøgning – også om aftenen og i weekenden.

Deleordninger

I har mulighed for at aftale, at barnet skal være lige meget hos jer begge. Det betyder ikke nødvendigvis, at det skal være en 7/7 ordning. Det kan eksempelvis også være, at 14/14 ordning eller en 3/3 ordning. Deleordning betyder kun, at I deler barnet 50 % af tiden.

En deleordning vil normalt forudsætte, at I bor i nærheden af hinanden, at I har et godt samarbejde og at barnets dagligdag ikke påvirkes væsentlig af, om det opholder sig hos den ene eller den anden forælder. Hvis I laver en sådan deleordning og deler udgifterne til barnets forsørgelse, vil der normalt ikke blive fastsat børnebidrag.

Hvis du er i tvivl om, hvad der er bedst for jeres barn, eller I ikke kan blive enige, så kontakt os gerne, så kan vi sammen tilrettelægge den videre proces.