Samvær 2018-06-11T15:31:32+02:00

Samvær

Jeres barn har ret til begge sine forældre, og I har derfor som forældre et fælles ansvar for, at jeres barn har god kontakt til begge forældre. Barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke bor hos.

Vi har stor ekspertise i samværssager, og vi kan hjælpe dig med din samværssag, uanset hvor i landet du befinder dig.

Hvis I er enige om samværet:

Hvis I er enige om samværet, kan I selv lave en skriftlig aftale om samvær, og den er lige så bindende som en aftale eller afgørelse, der er lavet i statsforvaltningen. I kan altså gennemtvinge jeres aftale om samvær ved fogedrettens hjælp, hvis en af jer som forældre ikke overholder aftalen. Det er dog en betingelse, at det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at den kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse. I skal være opmærksomme på, at en aftale om samvær, som udgangspunkt kun kan ændres af statsforvaltningen, hvis der er væsentlig forandrede forhold, siden I indgik aftalen.

Hvis I ikke er enige om samværet:

Det er statsforvaltningen, der træffer afgørelse om samvær, hvis I ikke er enige om samværet. I kan begge henvende jer statsforvaltningen, og I vil blive indkaldt til et møde omkring samværet, hvor I få vejledning, så der kan findes en god løsning for jeres barn. Statsforvaltningen fastsætter almindeligvis kun det overordnede omfang af samværet, og I skal derfor selv lave de detaljerede aftaler for samværet. Hvis I ikke kan blive enige om dette, tilbyder statsforvaltningen børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling.

Du kan være i den situation, at du ønsker at have en advokat med i statsforvaltningen, idet du måske er utryg og usikker ved mødet, eller fordi din sag er særlig kompliceret. Vi tager gerne med dig til mødet i statsforvaltningen, og vi har stor erfaring med at hjælpe forældre med at indgå aftaler om samvær. Vi kan også hjælpe dig før mødet i forhold til at tale sagen igennem og forberede dig bedst muligt, så du kan indgå den samværsaftale, der er bedst for jeres barn.

Afgørelse om samvær

Når statsforvaltningen skal træffe en afgørelse om samvær, træffer de den ud fra, hvad der er bedst for barnet, hvilket også gælder samvær i ferier. Loven fastsætter altså ikke faste regler for, hvor meget samvær der skal fastsættes. Barnets perspektiv skal dog altid belyses for at kunne finde ud af, hvad der er bedst for barnet.

Når statsforvaltningen skal træffe en afgørelse om samvær, er der en række forhold, som lægges vægt på. Det kan være følgende forhold:

–          Barnets alder og modenhed

–          Barnets holdning til samværet

–          Barnets hidtidige kontakt til samværsforælderen

–          Barnets dagligdag, omgangskreds og fritidsaktiviteter

–          Afstanden mellem forældrenes bopæle

–          Samarbejdet mellem forældrene

–          Begge forældres forhold, herunder arbejdsmæssige og personlige forhold

Ændring af samvær

Hvis I er enige om at ændre barnets samvær med samværsforælderen, kan I selv ændre samværet. Det er dog vigtigt, at I ændrer aftalen skriftligt, så det kan dokumenteres. I behøver i så fald ikke kontakte statsforvaltningen for en ændring af samværet.

Hvis I ikke er enige om en ændring af samværet, kan statsforvaltningen ændre en aftale eller afgørelse om samvær, hvis ændringen er bedst for barnet. Dette er navnlig aktuelt, når der foreligger væsentlig ændrede forhold. Statsforvaltningen kan dog afvise at behandle en ansøgning om ændring af samvær, hvis ansøgeren ikke har påvist væsentlig ændrede forhold, eller at en ændring af samværet vil være bedst for barnet.

Automatisk erstatningssamvær

Samværsforælderen har helt automatisk ret til erstatningssamvær i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og på de samme vilkår, som er aftalt eller fastsat, hvis bopælsforælderen aflyser samværet.

Erstatningssamvær udløses automatisk uanset aflysningsgrunden, også i tilfælde af barnets sygdom. Reglen om automatisk erstatningssamvær gælder kun det løbende samvær og ikke enkeltstående samværsaftaler, eksempelvis ferie- eller helligdagssamvær.

Hvis man ønsker at gøre brug af automatisk erstatningssamvær, skal man som samværsforælder fortælle bopælsforælderen, at man ønsker erstatningssamværet, når man får besked om aflysningen. Man skal ikke søge om erstatningssamvær hos Statsforvaltningen eller andre myndigheder, men altså selv sikre, at beskeden om, at man vil have erstatningssamvær, kommer frem til bopælsforælderen.

Samværssag i Fogedretten

Statsforvaltningen har ikke mulighed for at hjælpe med at få gennemført erstatningssamværet. Hvis erstatningssamværet ikke bliver overholdt, og hvis du ønsker hjælp til at gennemtvinge samværet, er det Fogedretten, som skal kontaktes. Vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for bistand i Fogedretten. Det gælder både, hvis du er samværsforælder, og bopælsforælderen ikke udleverer til samvær uden saglig grund. Men også hvis du er bopælsforælder, hvor du ikke kan udlevere barnet på grund af frygt for, at jeres barn vil lide overlast under samværet.

Midlertidig afgørelse om samvær

Hvis I er uenige om samværet, kan du bede statsforvaltningen om at træffe en midlertidig afgørelse, mens den endelige sag bliver behandlet i statsforvaltningen. Statsforvaltningen skal træffe midlertidige afgørelser hurtigst muligt og så vidt muligt inden fire uger.

En midlertidig afgørelse om samvær, der er truffet under en sag om samvær gælder, indtil I får en endelig afgørelse om samværet eller selv laver en aftale om samværet

Midlertidige afgørelser om samvær, som er truffet under en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl, bliver derimod automatisk endelige, når I har fået en endelig afgørelse eller lavet en aftale om forældremyndigheden eller om barnets bopæl

Midlertidigt kontaktbevarende samvær

Hvis jeres barn slet ikke ser den af jer, som søger om samvær, skal statsforvaltningen, inden 3 uger efter at samværsansøgningen er modtaget, vurdere, om der kan fastsættes et midlertidigt kontaktbevarende samvær.

Der er to betingelser for at fastsætte et midlertidigt kontaktbevarende samvær:

–          Jeres samliv er enten lige ophævet, eller der har indtil for nylig været samvær efter en samværsaftale, der ikke kan tvangsfuldbyrdes, og

–          Der er ikke begrundet tvivl om, at det er bedst for jeres barn, at der er en løbende kontakt med den samværsforælder, som barnet hidtil har haft en jævnlig kontakt til

Hvis Statsforvaltningen beslutter, at der skal fastsættes et midlertidigt kontaktbevarende samvær, bliver samværet fastsat i forhold til barnets alder som et standardiseret minimumssamvær. Det midlertidige kontaktbevarende samvær gælder, indtil Statsforvaltningen fastsætter et andet samvær, eller indtil I selv bliver enige om samværet.

Vi har speciale i samværssager, og vi kan hjælpe dig med at ansøge om midlertidigt kontaktbevarende samvær. Det skal ofte gå hurtigt, da du ikke ser dit barn, og vi hjælper dig med en ansøgning – også om aftenen og i weekenden.