Bopæl

Den periode, hvor I har besluttet jer for at gå fra hinanden, men eventuelt stadig bor under samme tag, kan være meget hård at komme igennem. I er nødt til fortsat selv at lave aftaler om jeres barn – herunder hvem af jer der skal være sammen med barnet og hvornår – alt efter hvad I kan blive enige om.

Men et af de første skridt, når I har besluttet jer for at gå fra hinanden, er at finde ud af, hvem der skal være bopælsforælder og samværsforælder.

Hvis I ikke er enige om, hvem af jer barnet skal have bopæl hos, er der en række ting, I skal tage stilling til. Blandt andet er det vigtigt at tage højde for, om I har fælles adresse eller ej.

Hvis I har fælles adresse og fælles forældremyndighed, har barnet automatisk delt bopæl i tre måneder efter I er gået fra hinanden – medmindre I bliver enige om, hos hvem af jer, barnet skal have bopæl

Der er således som udgangspunkt indført tvungen delt bopæl de første tre måneder efter en skilsmisse eller samlivsophør, hvor I derfor begge betragtes som bopælsforælder.

Dette er for at sikre overgangsperioden, og bevare status quo indtil tingene er faldet på plads. Derfor kan ingen af jer lægge sag an om bopæl i den periode, og der kan kun søges om samvær, hvis en af jer har ønske om at fastsætte dette.

Barnet vil dog ikke have automatisk delt bopæl i tre måneder, efter I er gået fra hinanden, hvis:

  • begge forældre flytter fra det fælles hjem eller
  • der er afgørende hensyn til barnet, der taler imod delt bopæl

Ved uenighed om barnets bopæl er det Familieretshuset, I skal henvende jer til. I vil som udgangspunkt blive indkaldt til et møde. Hvis I ikke bliver enige om bopælen på mødet, vil Familieretshuset belyse barnets perspektiv yderligere.  For eksempel kan Familieretshuset tage en samtale med jeres barn alt efter alder og modenhed, hente en udtalelse fra barnets institution, og i særlige situationer er der mulighed for at lave en børnesagkyndig undersøgelse.

Hvis det ikke lykkes at indgå en aftale omkring bopælen i Familieretshuset, kan I anmode om, at sagen indbringes for Familieretten senest 4 uger efter, at Familieretshuset har afsluttet sagen.

Hvad lægger Familieretten vægt på ved valg af bopæl?

Familieretten træffer afgørelsen efter en konkret og individuel vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Familieretten vil lægge vægt på de oplysninger som Familieretshuset har indhentet. Men mange andre ting vejer dog også tungt i rettens overvejelser. Det kan for eksempel være, om barnet kan blive i sine vante omgivelser og fortsætte i sin institution eller skole samt bevare sine sociale relationer og fritidsinteresser. Derudover kan retten lægge vægt på, hvor god den enkelte forælder forventes at være til at opfylde barnets behov for god kontakt med den anden forælder.

Hver opmærksom på, at hvis du har forældremyndigheden alene, bor barnet hos dig. Du bestemmer således hvor barnets bopæl skal være, det gælder både bopæl i Danmark og i udlandet.

 

Delt bopæl

Der er mulighed for, at I kan at lave en aftale, hvor barnet har bopæl hos jer begge. Det er dog ikke noget, som familieretshuset eller familieretten kan pålægge parterne.

En aftale om delt bopæl vil samtidig ligestille jer begge som omsorgspersoner. Men det betyder også, at I skal være enige om alle de ting, som det ellers er den primære omsorgsperson, der kan bestemme, når der ikke foreligger en aftale om delt bopæl.

En aftale om delt bopæl er ikke noget, det offentlige forholder sig til. Det er udelukkende en privat aftale mellem jer som forældre. Derfor kan I heller ikke få myndighederne til at fastsætte samvær, hvis I ønsker at have delt bopæl. Det er enten eller.

Delt bopæl er udelukkende en aftale mellem jer som forældre, og ikke ensbetydende med ligeligt fordelt samvær. Hvis man ønsker en deleordning, skal det aftales mellem parterne.

Hver dog opmærksom på, at en aftalt delt bopæl ikke kan give jeres barn to folkeregisteradresser. Jeres barn vil stadig kun være tilmeldt én, som de offentlige ydelser også går til. Dette er også noget, der bestemmes af aftalen mellem jer.

En aftale om delt bopæl ophører enten, når jeres barn fylder 18 år, eller hvis en af jer bryder aftalen – eller hvis en af jer, eller begge, ønsker at opsige aftalen, hvilket kan ske til enhver tid.

 

Midlertidig bopæl

Familieretshuset kan træffe afgørelse om, hvor barnet skal bo midlertidigt, mens den endelige sag bliver behandlet. Familieretshuset skal træffe midlertidige afgørelser hurtigst muligt og så vidt muligt inden fire uger. Hvis din sag om bopæl er kommet for Familieretten, kan du på samme måde bede Familieretten om at træffe en midlertidig afgørelse.

Der skal meget til, for at Familieretshuset eller Familieretten træffer en midlertidig afgørelse om bopæl. Det kan f.eks. være, hvis bopælsforældrene ønsker at flytte, og samværsforælderen søger om at få bopælen tillagt midlertidigt. Retten kan i sådanne tilfælde beslutte, at barnet midlertidigt bor hos den anden forælder for at kunne bevare tilknytningen til skole, institution, venner og lignende. Andre eksempler på en afgørelse om midlertidig bopæl kan være, hvis barnet åbenbart ikke trives hos den forælder, det bor hos nu.

Midlertidige afgørelser om barnets bopæl gælder, indtil I får en endelig afgørelse eller selv laver en aftale om barnets bopæl.

Varslingspligt – du skal give besked 6 uger før

Bopælsforælderen må gerne flytte med barnet indenfor Danmarks grænser. Det kræver dog, at bopælsforælderen varsler den anden forælder senest seks uger før flytningen. Varslingen bør være skriftlig, så det senere kan dokumenteres, at du har varslet. Hensigten med varslingen er at give mulighed for at arrangere barnets kontakt med den anden forælder i god tid inden flytningen. Hvis den anden forælder er uenig i, at det er bedst for barnet at flytte med, skal forælderen starte en sag om ændring af barnets bopæl hos Familieretshuset.

Varslingspligten gælder alle forældre – både, når du har fuld forældremyndighed og ved fælles forældremyndighed – og den gælder også samværsforælderen. Du får ingen bøder eller anden straf, hvis du ikke varsler en flytning. Men ved en eventuel retssag om barnets bopæl eller forældremyndighed, kan det indgå som et negativt moment i sagen, at du ikke har samarbejdet.

 

Tøv ikke med at kontakte os

Der vil typisk gå en længere periode, fra én af jer har startet en sag i Familieretshuset, til der ligger en afgørelse eller dom om, hvem af jer der skal være bopælsforælder.

Hver sag om bopæl er speciel – ring til os for en snak om, hvordan vi vurderer din konkrete situation. Vi kan repræsentere både dig som bopælsforælder og dig, som er samværsforælder. Jo tidligere vi bliver inddraget i sagen, jo hurtigere vil vi kunne give dig den relevante og