Asylsager

For at få asyl skal du opfylde betingelserne efter FN´s Flygtningekonvention, eller de betingelser der er nævnt i udlændingeloven om beskyttelsesstatus.

Efter FN´s Flygtningekonvention er en flygtning en person, som nærer velbegrundet frygt for at blive at blive forfulgt på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en social gruppe eller sine politiske anskuelser, hvis personen vender tilbage til sit hjemland, hvor denne er statsborger.

Herudover giver Danmark beskyttelse i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil efter de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Her gives der opholdstilladelse til de asylansøgere, der risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvis de vender tilbage til deres hjemland.

Det er Udlændingestyrelsen, der behandler din ansøgning om asyl i første instans. Såfremt du får afslag på asyl, bliver sagen sendt videre til Flygtningenævnet. I Flygtningenævnet bliver din ansøgning vurderet på ny, og du har ret til at blive i Danmark, indtil Flygtningenævnet har afgjort din sag.

Under Flygtningenævnets behandling af sagen vil du få en advokat beskikket, som bistår dig under flygtningenævnssagen. Beskikkelse indebærer, at det offentlige betaler advokatens salær. Flygtningenævnet træffer den endelige afgørelse i sagen. Det er muligt at læse mere om dette på Flygtningenævnets hjemmeside www.fln.dk

Får du asyl, skal du bo et sted i Danmark. Det er Udlændingeservice, der bestemmer, hvor i Danmark du skal bo, hvis du bliver anerkendt som flygtning.

Får du et endeligt afslag, skal du udrejse af Danmark.

Opholdstilladelse af humanitære grunde

En ansøgning om humanitær opholdstilladelse skal indgives til Udlændige- og Integrationsministeriet. Ansøgningen behandles samtidig med en asylansøgning.

Du kan ansøge om humanitær opholdstilladelse, hvis du befinder dig i en sådan situation, at væsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende taler for at give opholdstilladelse. Det meddeles kun i helt særlige tilfælde.

Kontakt os – så hjælper vi dig med din asylsag i Flygtningenævnet. Vi hjælper dig gennem hele processen.